Artikel 1 definities

Onder "gebruiker" wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan degene die deze Algemene Voorwaarden in een of meer overeenkomsten gebruikt respectievelijk daarnaar in aanbiedingen of andere stukken verwijst dan wel pleegt te verwijzen.  

Onder "Klant" wordt verstaan degene die de gelding van deze Algemene Voorwaarden op enigerlei wijze heeft aanvaardt of verondersteld kan worden te hebben aanvaard.

Artikel 2 Algemeen

 1. Veranderingen van deze algemene voorwaarden dan wel afwijkingen op specifieke onderdelen van de overeenkomst bindt de gebruiker alleen dan, indien zij deze veranderingen of afwijkingen schriftelijk heeft bevestigd.
 2. In geval van tegenstrijdigheid tussen de tekst van de website, de catalogus, advertenties of andere algemene reclame van de gebruiker en deze algemene voorwaarden, prevaleren de algemene voorwaarden.
 3. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 4. Indien met klant meerdere (rechts)personen of ondernemingen worden aangeduid, zullen deze hoofdelijk gehouden zijn tot nakoming van alle verplichtingen uit de met de gebruiker  gesloten overeenkomst.
 5. internetsite: www.glashelderglashandel.nl

 

artikel 3 Aanbieding en overeenkomst

 1. Alle aanbiedingen van de gebruiker waaronder mede afbeeldingen, tekeningen, opgaven van capaciteiten, specificaties, schema's, prijslijsten, materiaallijsten, informatie op de website en overige documentatie worden verstaan - zijn geheel vrijblijvend.

Alle monsters en overige bij de aanbieding verstrekte gegevens worden slechts bij wijze van aanduiding verstrekt. Indien een offerte een vrijblijvend aanbod bevat en die wordt aanvaard heeft de gebruiker het recht het aanbod binnen 5 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.

 1. Tussentijdse prijswijzigingen, type- en drukfouten zijn voorbehouden. Een overeenkomst tussen de gebruiker en de klant komt pas tot stand door de aanvaarding door de gebruiker  van de door de klant gedane aanvraag.

 

Artikel 4 Prijzen en betalingen

 1. Tenzij uitdrukkelijk anders bepaald, zijn de in onder meer webshop, prijslijsten en advertenties vermelde prijzen van de gebruiker franco geleverd in Nederland, exclusief BTW en exclusief eventuele heffingen van overheidswege. Voor verkopen en leveranties beneden een in de catalogus vermelde totaalwaarde (excl. BTW) van een bestelling geldt een toeslag ter hoogte van een in de catalogus vermeld bedrag (excl. BTW), voor verzend- en administratiekosten.
 2. Indien de klant een aanvraag doet tegen een in de webshop vermelde prijs, welke prijs inmiddels is verhoogd of onjuist blijkt te zijn, zal de gebruiker dit per omgaande aan de klant mededelen. De klant wordt geacht met de aldus medegedeelde prijs in te stemmen indien hij niet binnen twee werkdagen schriftelijk bezwaar maakt tegen de prijsverhoging, of indien hij de geleverde zaken in gebruik neemt.
 3. Tenzij anders overeengekomen dienen betalingen door de klant te geschieden binnen 30 dagen netto na factuurdatum
 4. Indien de klant zijn betalingsverplichtingen niet of niet tijdig nakomt, is de klant van rechtswege, zonder dat enige ingebrekestelling is vereist, in verzuim. De klant is dan aan de gebruiker  vanaf de vervaldatum van de factuur, de wettelijke handelsrente ex artikel 6.119a BW verschuldigd, waarbij een gedeelte van een maand voor een gehele maand wordt gerekend. Indien betaling ook na een aanmaning waarin de klant een termijn voor betaling wordt gesteld, uitblijft, is de gebruiker gerechtigd de vordering ter incasso uit handen te geven. Alle met de incassering verband houdende kosten, waaronder gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten en de kosten berekend door externe deskundigen naast de in rechte vastgestelde kosten, zijn door de klant aan de gebruiker verschuldigd. De hoogte van de buitengerechtelijke kosten wordt bepaald op minimaal 15 % van het totaal verschuldigde bedrag.
 5. Door de klant gedane betalingen komen eerst in mindering op de verschuldigde kosten, vervolgens in mindering op de verschuldigde rente en daarna in mindering op de vorderingen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de klant dat de betaling betrekking heeft op een andere vordering.
 6. Indien een gedeelte van een factuur door de klant wordt betwist, laat dit onverlet dat de overige, onbetwiste delen volgens de termijnen en voorwaarden als bedoeld in 3.3, voldaan dienen te worden.

 

Artikel 5 Afleveringen

 1. De vermelde afleveringstermijn is geen fatale termijn. Indien de afleveringstermijn wordt overschreden is de gebruiker pas in verzuim na een schriftelijke ingebrekestelling door de klant waarbij de gebruiker een redelijke termijn wordt gegund om de overeenkomst alsnog na te komen. Overschrijding van levertijd verplicht de gebruiker niet tot schadevergoeding en geeft de klant niet het recht zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet na te komen of op te schorten.
 2. De levertijd is gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van de overeenkomst geldende werkomstandigheden en op tijdige levering van de voor de nakoming van de overeenkomst door de gebruiker benodigde zaken. Indien ten gevolge van een wijziging van werkomstandigheden en/of de niet tijdige levering van door de gebruiker benodigde zaken vertraging ontstaat, wordt de levertijd voor zover nodig verlengd.
 3. De zaken worden geleverd op het adres dat in de orderbevestiging is vermeld. De klant is verplicht de zaken meteen na aankomst op de plaats van bestemming in ontvangst te nemen. Op het moment van aflevering gaat het risico over op de klant.
 4. Bij levering van glas stelt de gebruiker emballage ter beschikking aan de wederpartij. De gebruiker brengt hiervoor een vergoeding in rekening. Vanaf het moment van aflevering van het glas, tot en met de dag waarop de gebruiker de emballage weer ophaalt, komt de emballage voor risico van de wederpartij.
 5. De wederpartij is verplicht de emballage in dezelfde staat en hoeveelheid weer ter beschikking van de gebruiker te stellen, op de dag dat de gebruiker de emballage weer ophaalt. Eventuele tekorten en/of beschadigingen van de zaken en/of de verpakking dient de Wederpartij terstond op de afleveringsbon en/of de factuur en/of de vervoersdocumenten en/of anderszins te (laten) vermelden, en uiterlijk binnen 2 werkdagen na aflevering van de zaken of het bij de Gebruiker ter beschikking staan van de zaken schriftelijk en ondubbelzinnig aan Gebruiker te melden bij gebreke waarvan Wederpartij geacht wordt de zaken te hebben goedgekeurd en het recht van reclameren ex artikel 17 voor de Wederpartij is vervallen.
 6. De wederpartij dient de gebruiker schriftelijk of per e-mail te berichten zodra de emballage door de gebruiker opgehaald kan worden.
 7. De Wederpartij is verplicht de zaken met inbegrip van de verpakking terstond bij ontvangst op eventuele tekorten en/of beschadigingen te controleren danwel deze controle terstond uit te voeren na de mededeling van Gebruiker dat de zaken bij Gebruiker ter beschikking van de Wederpartij staan.

 

Artikel 6 Eigendomsvoorbehoud

 1. De gebruiker behoudt zich het eigendom voor van alle aan de klant geleverde zaken, zolang de klant niet volledig heeft voldaan aan zijn betalingsverplichtingen uit hoofde van de overeenkomst waaronder de gebruiker zaken heeft geleverd of diensten heeft verricht of dient te verrichten, alsmede uit hoofde van iedere vordering van de gebruiker op de klant wegens niet-nakoming door de klant van die overeenkomst. De klant is verplicht de gebruiker onverwijld te berichten, indien derden beslag leggen op onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken. Indien de klant in gebreke is met de nakoming van zijn verplichtingen, is de gebruiker gerechtigd de geleverde zaken op kosten van de klant te (laten) terughalen van de plaats waar zij zich bevinden. De klant is niet gerechtigd de nog niet betaalde zaken te verpanden of de eigendom daarvan over te dragen. De klant is verplicht de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde zaken met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbare eigendom van de gebruiker te bewaren.

 

Artikel 7 Bewaring

 1. Indien is overeengekomen, dat de zaken door de gebruiker in bewaring zullen worden genomen, zijn de zaken en de opslag daarvan vanaf de aflevering voor risico en rekening van de klant. In dit geval geldt het magazijn van de gebruiker als plaats van aflevering en de toezending van de factuur als kennisgeving van opslag.

 

Artikel 8 Montage

 1. Montagewerkzaamheden zijn niet in de koopprijs inbegrepen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Indien de gebruiker zorg draagt voor montage zal de klant voor aflevering van de zaken alle noodzakelijke faciliteiten ter beschikking moeten stellen.

Artikel 9 Klachten
a. Algemeen

 1. Tenzij bij de bestelling door de wederpartij bijzondere kwaliteitseisen zijn gesteld, die door de gebruiker schriftelijk zijn bevestigd, wordt gewone handelskwaliteit volgens de toepasselijke NEN-normen geleverd.
 2. De gebruiker heeft het recht om zaken te leveren die in geringe mate in kleur en/of dessin afwijken van het model, monster of voorbeeld.
 3. De wederpartij is verplicht terstond na aflevering van de zaken te onderzoeken of het geleverde aan de overeengekomen eisen voldoet, waarbij in het bijzonder aandacht verdienen de geleverde aantallen, eventuele breuk en overige uiterlijke beschadigingen en kenmerken. Eventuele geconstateerde onvolkomenheden dienen op de ontvangstbon te worden vermeld. Latere reclamaties hierover worden niet geaccepteerd en geven geen enkel recht jegens de gebruiker.
 4. Indien van de zijde van de wederpartij niemand op de overeengekomen plaats en tijdstip voor ontvangst en controle van de goederen beschikbaar is, dan wel niet iemand, die daartoe bevoegd is of in de plaats van de wederpartij kan treden, vermeldt de chauffeur of vervoerder dit op de afleveringsbon en is zijn verklaring voldoende bewijs.

b. Klachten met betrekking tot de kwaliteit

 1. Klachten van de wederpartij, inhoudende dat de geleverde zaken niet beantwoorden aan de overeengekomen kwaliteit, anders dan genoemd in art. 6.a. moeten binnen 8 dagen na ontvangst der zaken door middel van een aangetekend schrijven ter kennis van de gebruiker worden gebracht, bij gebreke waarvan deze geen enkel recht jegens de gebruiker zal kunnen doen gelden.
 2. Indien een tijdig ingediende klacht juist blijkt te zijn is de gebruiker slechts gehouden de oorspronkelijk geleverde zaken te vervangen door zaken van de overeengekomen kwaliteit. De gebruiker heeft - naar eigen keuze - tevens het recht om de zaak te herstellen, dan wel over te gaan tot creditering van het reeds voldane factuurbedrag. De wederpartij zal derhalve geen recht op ontbinding van de overeenkomst kunnen doen gelden. Iedere andere of verdergaande aansprakelijkheid van de gebruiker is uitgesloten. De gebruiker dient in staat te worden gesteld de klacht te onderzoeken.
 3. De gebruiker is niet aansprakelijk voor technisch onvermijdelijke afwijkingen van kleuren, kwaliteit, dessin, zuivere dikten, en eventuele verborgen gebreken.
 4. Indien de zaken na aflevering van aard en/of samenstelling zijn veranderd, geheel of gedeeltelijk zijn versneden, be- of verwerkt, beschadigd of overgepakt, vervalt elk recht op reclame.
 5. De wederpartij verliest diens rechten jegens de gebruiker, is aansprakelijk voor alle schade en vrijwaart de gebruiker tegen iedere aanspraak van derden terzake van vergoedingen van schade indien en voorzover:a. voormelde schade is ontstaan door ondeskundig en/of met instructies van de gebruiker strijdig gebruik en/of ondeskundige bewaring (bijvoorbeeld geen opslag in originele verpakking) van de afgeleverde zaken door de wederpartij; b. voormelde schade is ontstaan doordat de wederpartij niet conform de door de gebruiker gegeven instructies en/of adviezen onder andere inzake bescherming van kwaliteit en houdbaarheid, heeft gehandeld.

c. Overige klachten

 1. Klachten van de wederpartij over de wijze van nakoming door de gebruiker van de overeenkomst en niet betrekking hebbend op de kwaliteit van het geleverde, moeten zo tijdig en op zodanige wijze ter kennis van de gebruiker worden gebracht, dat deze zich omtrent de juistheid van de klacht kan vergewissen, bij gebreke waarvan de wederpartij ter zake geen enkel recht tegen de gebruiker zal kunnen doen gelden.
 2. Indien een tijdig ingediende klacht juist blijkt te zijn heeft de gebruiker het recht alsnog zijn verplichtingen na te komen, zonder dat de weder partij verder te dier zake iets van de gebruiker kan vorderen, zulks met uitsluiting van het geval waarin nakoming niet meer mogelijk mocht zijn.

d. Slotbepaling

 1. In alle gevallen geldt dat de gebruiker nimmer gehouden is tot schadevergoeding, die de normale factuurwaarde van de zaken en/of verrichte diensten, ten aanzien waarvan schadevergoeding wordt gevorderd, te boven gaat.
 2. Het in dit artikel bepaalde laat onverlet de wettelijke aansprakelijkheid van de gebruiker ingevolge dwingendrechtelijke bepalingen.

 

Artikel 10 Garantie

 1. Door de gebruiker wordt met inachtneming van de hiernavolgende bepalingen gegarandeerd de gedurende 15 jaar, gerekend vanaf de productiedatum van de isolatieglas eenheid(of indien dit niet meer dan 30 dagen later is, vanaf de factuurdatum)geen vermindering van doorzicht, danwel een onafwisbare grauwwaas zal optreden door condensatie, aanslag op of aantasting van de glasplaten aan de spouwzijde in verband met een gebrek aan de isolatieenheid.
 2. De onder 1 genoemde garantie wordt afgegeven onder de voorwaarde, dat het isolatieglas:
 • Geplaatst is in Nederland
 • Een spouw heeft van 6 tot 24c mm
 • Voldoet aan de eisen gesteld in de Nederlandse norm NEN 2608, NEN 3576 en de richtlijhnen uit de NPR 3577
 • Of andere dan de onder 3. Genoemde plaatsingsvoorschriften mits  door de gebruiker schriftelijk geaccepteerd en naar inhoud eb strekking gelijkwaardig, dan wel kwalitatief beter dan de 3. Genoemde plaatsingsvoorschriften.
 1. Van garantie is uitgesloten alle schade aan de eenheid, die gevolg is van:
 • Bouwtechnische oorzaken, zoals verzakkingen van het gebouw als gevolg waarvan zich spanning op het glas voordoet.
 • Vervorming en of verandering van de omringede constructie door welke oorzaak dan ook (het uitnemen en herplaatsen van de glaseenheid daaronder begrepen).
 • Mechanische oorzaken, zoals geweld van buitenaf, vergrijzen, afslijpen of bewerken van de eenheid daaronder begrepen.
 • Het aanbrengen van veranderingen in de structuur van de isolatieglas eenheid (beplakken met folie of aanbrengen van schilderwerk op het glas daaronder begrepen.
 • Onvoldoende onderhoud aan de omringende constructie en/of aan de sponningsafdichting, ten behoeve van het onderhoud is de OAD 2011 (onderhoud Adviezen Dubbelglas-systemen) van toepassing, alsmede de NPR 3577.
 • Inwerking op randafwerking t.g.v. stilstaand vocht of vochtophoping in de sponning.
 • Het blootgesteld worden aan chemische invloeden, die de randafdichting  van de eenheid kunnen aantasten.
 • Het contact tussen de randafdichting van het glas en de beglazingskit.
 • Thermische oorzaken d.w.z. breuk als gevolg van spanning, die onstaan is door plaatselijke, gedeeltelijke verwarming van de eenheid, waardoor grote temperatuurverschillen ontstaan.   
 1. Geen garantie wordt verleend voor:
 • Eenheden, met 1 of meer bladen figuur- of draadglas
 • Eenheden, bestemd voor niet verticale plaatsing
 • Eenheden met kruisroeden de luxe of glas in lood ingebouwd
 • Eenheden met brandwerend glas
 • Eenheden met Screenline
 • Eenheden, bestemd voor industrieel gebruik, incl zwembaden tenzij anders is overeengekomen.
 • Eenheden die niet vierzijdig opgelegd zijn.
 • Eenheden die structureel verlijmd zijn.
 • Eenheden met additionele bewerkingen zoals zeefdrukken e.d.
 • Eenheden die in vliesgevel zijn geplaatst.
 • Gebogen isolatieglas.
 • Onvolkomenheden/afwijkingen in de isolatieglas eenheid, danwel in de samenstellende delen daarvan, die vallen binnen de tolerantiegrenzen genoemd in de Europese productienormen voor isolatieglas NEN-EN 1279, NEN-EN 572, NEN-EN 1096, NEN-EN 12150, NEN-EN 1863, NEN-EN 14179, NEN-EN-ISO 12543.
 • Vertekeningen, zowel bij doorzicht als  reflectie als gevolg van eigenschappen , inherent aan glassoorten en/of combinaties, hieronder begrepen vertekeningen als gevolg van toleranties, barometrische drukverschillen, temperatuurverschillen en geografische hoogteverschillen.
 • Zichtbaar zijn van kleurbanden en/of kleurpatronen als gevolg van interferentie.    
 1.  In tegenstelling tot het onder 1. Vermelde bedraagt de garantietermijn voor eenheden bestemd voor rollend materiaal (zoals bussen,treinen, ect) 3 jaar.
 2. De garantie houdt in dat, ingeval er binnen de garantietermijn vermindering van doorzicht optreedt, zonder dat een der bovenstaande beperkende of uitsluitende voorwaarden van toepassing is, zo spoedig mogelijk een identieke vervangende isolatie eenheid wordt geleverd en geplaatst door de gebruiker aangewezen herstelbedrijf, de vervangende eenheid wordt gegarandeerd gedurende de resterende periode, geldend voor de oorspronkelijke eenheid.
 3. In de afstand houder van het isolatieglas met 15 jaar garantie op lek – en blindslag staat aangegeven met een speciaal teken dat het valt onder de 15 jaar garantie op lek- en blindslag.
 4. Inspectie geschiedt door onafhankelijk inspecteur. Indien uit inspectie blijkt dat betreffende claim dat betreffende claim beoordeeld kan worden beoordeeld als een zuivere claim lek-/blindslag worden geen inspectiekosten in rekening gebracht. In overige gevallen worden de kosten van de inspectie in rekening gebracht.

 

Artikel 11 Overdracht van rechten en verplichtingen

 1. De klant is niet gerechtigd haar rechten of verplichtingen uit de overeenkomst geheel of gedeeltelijk aan een derde over te dragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de gebruiker.
 2. De gebruiker is gerechtigd derden bij de uitvoering van de overeenkomst in te schakelen.

 

Artikel 12 Aansprakelijkheid

 1. De gebruiker is jegens de klant slechts aansprakelijk voor schade voor zover zulks uit dit artikel blijkt.
 2. In geval van een aan de gebruiker toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst, is de gebruiker uitsluitend aansprakelijk voor daaruit voortvloeiende directe schade, mits de gebruiker eerst onverwijld en deugdelijk schriftelijk of telefonisch in gebreke is gesteld, waarbij aan de gebruiker een redelijke termijn wordt gegund om alsnog aan haar verplichtingen te voldoen. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan: schade aan de geleverde zaken, schade aan andere eigendommen van de klant en personenschade.
 3. De totale aansprakelijkheid van de gebruiker wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is per gebeurtenis beperkt tot vergoeding van de directe schade tot maximaal het door de klant aan de gebruiker voor de betreffende zaak betaalde bedrag exclusief BTW, waarbij een reeks van gebeurtenissen geldt als een gebeurtenis, tenzij in onderling overleg anders is overeengekomen. De vergoeding zal niet meer dan EUR 250,- bedragen. Indien de schade gedekt is door een verzekering van Viking, zal de schadevergoeding bovendien nooit hoger zijn dan het bedrag dat in het betreffende geval daadwerkelijk door de verzekeraar wordt uitgekeerd.
 4. De gebruiker is in geen geval aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder begrepen het verloren gaan van gegevens, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
 5. Iedere vordering op Viking, tenzij deze door de gebruiker is erkend, vervalt door het verloop van 12 maanden na het ontstaan van de vordering.

 

Artikel 13 Intellectuele eigendom

 1. Alle rechten van intellectuele en/of industrie eigendom, waaronder begrepen onder meer auteursrecht, modellenrecht, octrooirecht, merkenrecht en/of enig ander recht, op alle krachtens de overeenkomst door De gebruiker vervaardigde en/of ter beschikking gestelde zaken berusten uitsluitend bij De gebruiker of diens toeleverancier. De aan de klant verstrekte zaken mogen niet zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Viking, geheel noch gedeeltelijk door de klant worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt, op welke wijze dan ook.

 

Artikel 14 Overmacht

 1. Onder overmacht van de gebruiker wordt mede verstaan tekortkomingen van toeleveranciers van de gebruiker, ziekte, gebrek aan personeel, stakingen, transportbelemmeringen en andere gebeurtenissen die buiten de invloedssfeer van de gebruiker liggen.
 2. In geval van overmacht wordt de verplichting van degene die zich op overmacht beroept voor de periode van de overmacht opgeschort. De klant is in dat geval slechts bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien vast staat dat nakoming blijvend onmogelijk is of voor een periode van twee maanden niet mogelijk zal zijn. In het geval dat de overmachtsituatie langer dan twee maanden voortduurt of vaststaat dat deze langer zal voortduren, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden.

 

Artikel 15 Ontbinding/retourneren

 1. De gebruiker kan de overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst met onmiddellijke ingang ontbinden, in het geval dat: de wederpartij in staat van faillissement wordt verklaard, hem al dan niet voorlopige surseance van betaling wordt verleend, de regeling schuldsanering natuurlijke personen op hem van toepassing wordt verklaard of beslag wordt gelegd op een belangrijk deel van zijn vermogensbestanddelen, dan wel deze op een andere wijze de vrije beschikking over zijn vermogen verliest; de onderneming van de wederpartij wordt geliquideerd of beëindigd.
 2. Voorafgaand aan de ontbinding gefactureerde bedragen die betrekking hebben op reeds ter uitvoering van de overeenkomst geleverde zaken en verrichte diensten worden op het moment van ontbinding direct opeisbaar.
 3. De klant mag de koop van glasproducten en toebehoren niet ontbinden.  Alle producten die door de klant bij de webshop wordt en zijn bestelt, zijn speciale bestellingen in afmetingen specificatie en hoeveelheden, waarvan geen afstand kan worden gedaan.

 

Artikel 16 Export

 1. Bij export van zaken door de klant zijn de relevante exportbepalingen van toepassing. De klant vrijwaart de gebruiker voor alle aanspraken van derden die verband houden met aan de klant toe te rekenen overtredingen van de van toepassing zijnde exportbepalingen.
 2.  

 

Artikel 17 Toepasselijk recht en geschillenregeling

 1. Alle uit de door de gebruiker gesloten overeenkomsten of de ten uitvoerlegging daarvan voortvloeiende geschillen tussen de gebruiker en de klant zullen in eerste instantie bij uitsluiting worden voorgelegd aan de rechter in het arrondissement Roermond, voor zover wettelijke bepalingen zich niet daartegen verzetten.
 2. Op alle overeenkomsten tussen de gebruiker en de klant is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De werking van elk internationaal verdrag over de koop van roerende lichamelijke zaken, waarvan de werking tussen partijen kan worden uitgesloten, is niet van toepassing en wordt hierbij uitdrukkelijk uitgesloten. Meer in het bijzonder wordt de toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag 1980 (CISG 1980) uitdrukkelijk uitgesloten.

 

Artikel 18 Conversie

 1. Indien een bepaling van deze algemene voorwaarden ten opzichte van de Klant nietig of ongeldig zou zijn, wordt geacht in plaats daarvan een wel geldige bepaling van toepassing te zijn die de nietige of ongeldige bepaling het meest benadert.